نو اندیشان مدیریار کاسپین

* مشاوره برنامه ریزی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو
* مشاوره و برنامه ریزی استقرار چرخه بهره وری
* مشاوره و طراحی چشم انداز و برنامه استراتژیک
* آسیب شناسی و عارضه یابی محیط داخلی و خارجی کسب و کار
* مشاوره اخذ مجوزها، استانداردها و گواهی ها
* تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه (امکان سنجی طرح های اقتصادی)